Produkty

NÁTĚROVÉ HMOTY PRO VŠECHNY DŘEVĚNÉ POVRCHY

Výrobní portfolio společnosti ASTRA VERNICI představuje široké spektrum produktů určených k povrchovým úpravám dřeva. Lze jej bez nadsázky přirovnat k živému organismu. Ačkoliv se vyznačuje dokonalou vnitřní integritou, přesto se neustále vyvíjí, přijímá a předává podněty do svého okolí, se kterým tak vytváří harmonický celek. Jeho bohatost je nejen zárukou dosažení ideálního výsledku, podtrhujícího estetičnost výrobku ze dřeva, ale i jistotou dokonalého povrchového zušlechtění a dosažení jeho trvalé ochrany proti okolním vlivům.
Za schopností výrobce nábytku nechat vyniknout jedinečné kráse dřeva, zachytit světelné paprsky a předat je v harmonických tónech svému okolí se skrývají hluboké řemeslné znalosti z oboru povrchových úprav dřeva. Vstříc opravdovým mistrům v tomto oboru přichází výrobní program společnosti ASTRA VERNICI.

REALIZACE "BAREVNÉHO ZÁMĚRU"

Jedním z pilířů distribuční podpory je tónovací systém AV-CROM. Vyznačuje se především přesností a reprodukovatelností odstínů a uživatelsky kultivovaným rozhraním.Tónovací program je dostupný “on line” na serveru firmy ASTRA VERNICI. Díky tomu je vždy při ruce i s poslední datovou, příp. systémovou aktualizací. Uživatel tak má k dispozici kompletní databázi tónovacích receptur bez velkých nároků na údržbu a správu programového a datového portfolia.
AV-CROM obsahuje několik tónovacích palet. Nejfrekventovanější z nich POLIURETANICA je určena pro tónování polyurethanových barev v to počítaje i nátěrové systémy dokončované leštěním.
Doplňkem k tónování rozpouštědlových nátěrových hmot je samostatná paleta ACRILICI, vyvinutá pro akryl-urethanové tónovací báze, zohleďňující zpracovatelsky vyjímečný chemismus této skupiny nátěrových hmot.
Téměř stejného významu, který je přísuzován tónování tradičních polyurethanových barev, dosahuje v současné době paleta ACQUA určená pro barvy vodouředitelné. Na tomto místě je vhodné zmínit i to, že z hlediska zpracovatelských vlastnosti i kvality povrchových úprav se blíží barvám rozpouštědlovým a v některých parametrech - ještě vedle absence VOC - je dokonce i předčí.
I technologicky nejnáročnější skupina nátěrových hmot, za kterou lze bezesporu považovat skupinu barev polyesterových, je v systému AV-CROM podporována vlastní, POLIESTERI tónovací paletou. Vytváří ji 12 brilantních POLY-CROM tónovací past, jejichž receptováním lze pokrýt všechy mezinárodní barevnice.
Za jednu z nejdůležitějších položek celkového tónovacího kontingentu, vyžadující zvláště sofistikovaný přístup v oblasti technické a distribuční podpory, lze považovat nábytkářská mořidla. Kromě vysoké odstínové brilance, rovnoměrnosti vytažení na všech používaných dřevinách, stabilitou roztoků a vysokou světlostálosti upravených povrchů, je klíčovou podmínkou úspěšnosti tohoto produktu i snadná příprava požadovaných odstínů, ať už katalogových nebo tónovaných dle předlohy zákazníka. V mořidlovém "hospodářství" společnosti ASTRA VERNICI dominují všestranná mořidla UNICOLOR,  založená na bivalentních světlostálých barvivech, rozpustných kromě vybraných polárních rozpouštědel také ve vodě. Samostatnou skupinou mořidel na bázi vodouředitelných barviv jsou mořidla ACQUACOLOR.
Mikropigmentová mořidlová řada, poskytující vynikající výsledky v rovnoměrnosti promoření zejména při aplikaci na válcových stolicích a také při ortodoxním promořováním s následným vytíráním, je zastoupena vodouředitelným systémem ACQUASHADE a rozpouštědlovým SOLVASHADE. V kombinaci se speciálními mořidlovými bázemi jsou oba systémy využívány také při přípravě roztoků určených pro patinování dřeva do podoby velmi oblíbených DECAPÉ efektů.

     

TRVALÁ OCHRANA HODNOT

Nová řada venkovních nátěrových hmot firmy ASTRA VERNICI pro povrchovou úpravu venkovních, stavebně-truhlářských výrobků, vystavených povětrnostním vlivům, nabízí vynikající estetický výsledek a současně garanci maximální úrovně ochrany dřeva. Zpracování nátěrových hmot nepředstavuje žádná rizika pro životní prostředí a vnáší vysokou míru technologické jistoty do výrobního cyklu zpracovatele. Sortiment je tvořen dvěma hlavními proudy a sice silnovrstvými nátěrovými hmotami určenými pro povrchovou úpravu rozměrově přesných výrobků ze dřeva, tj. obecně oken a venkovních dveří a napouštěcími disperzně-emulzními, případně olej-voskovými lazurami pro povrchovou úpravu výrobků rozměrově nepřesných a polopřesných, tj. např. dřevěných fasád, dřevěných teras, srubových staveb, venkovních tesařských konstrukcí, aj. Samozřejmou součástí předmětné agendy je doložení kvality povlakových materiálů výsledky laboratorních zkoušek prováděných autorizovanými pracovišti dle mezinárodních norem, zejména standardu EN 927. Pro vybranou skupinu výrobních cyklů, založených na aplikaci výrobků řady ZEROIMPACT v oblasti silnovrstvého nátěrového systému pro stavebně-truhlářské výrobky, je samozřejmostí poskytnutí až 10-tileté záruky na odolnost povrchové úpravy.
Kromě nejčastěji vnímané kategorie ochrany dřeva proti účinkům povětrnosti je i řešení ochrany výrobků ze dřeva proti zdrojům vznícení a následnému šíření plamene obsaženo ve výrobním programu firmy ASTRA VERNICI. Certifikovaný systém povrchové úpravy BLAZE STOP odpovídá požadvkům normy UNI 9796 a je uzpůsoben ke snadné aplikaci všemi technikami běžnými v nábytkářské výrobě.

       

LAKY S LESKEM A HLOUBKOU ALPSKÝCH JEZER

Vysoký lesk povrchové úpravy je charakteristický fenomén, který se již po staletí váže k nejluxusnějším výrobkům ze dřeva, zejména nábytku. Důvodů k vysocelesklým plochám v místnosti je více. Jedním z nejvýznamnějších je pocit většího životního prostoru, jež dávají velmi lesklé plochy uplatněné v interiéru. Odrazy světelných zdrojů od takových ploch dokážou obytnou místnost doplnit o dostatek světla i na místech mimo dosah přímých světelných paprsků.
ASTRA VERNICI je jedním z nejvýznamnějších výrobců prostředků ( pevných, kapalných a pastových ) pro leštění lakovaných a polymerních povrchů na světě. Pro kusovou výrobu, popříp. výrobu v malých sériích a zvláště pro leštění prostorových výrobků s oblými liniemi, které nemohou být dokončovány na kontinuálních leštících linkách, jsou ideální jednofázové, kvalitní brusno-leštící pasty s možností dodatečného naředění před jejich zpracováním. Jednoduchost použití těchto past je většinou zpracovatelů vnímáno jako výhoda. Nejlepšího výsledku však lze dosáhnout uplatněním dvoufázového postupu na více pasážových leštících strojích, jež spočívá ve výběru pasty v první fázi brusné a ve druhé leštící. Rozsáhlou nabídku brusných a leštících past, jejíž aktuální podoba je významnou měrou ovlivněna i posledními trendy z oboru nanočásticových technologií, doplňují i dolešťující přípravky a kromě toho i rozmanitá skladba pomocných prostředků a přísad.
Technické poradenství při volbě nejvhodnější kombinace brusných a leštících, příp. brusno-leštících past, které mj. závisí na mechanicko-fyzikálních vlastnostech lakového filmu a také na kvalitě předbroušení povrchu, je nezbytnou součástí před- a po- prodejního servisu poskytovaného poloprovozní laboratoří společnosti ASTRA VERNICI.

TVOŘIVOST INSPIROVANÁ PŘÍRODOU

Rostliny patří nejen k nejúchvatnějším živoucím organismům naší planety, ale jsou i zdrojem dřevní hmoty, jež je  vyjímečnou přírodní surovinou užívanou člověkem od samotného úsvitu lidské společnosti. Touto základní premisou je prostoupeno veškeré úsilí výzkumných a vývojových pracovníků firmy ASTRA VERNICI, jež je věnováno tvorbě jejího výrobního programu. Příroda se tak stává hlavním zdrojem jejich inspirace při komponování estetických i užitných vlastností povrchových úprav. Již při výběru základních výrobních substancí jsou upřednostňovány takové, které v celkové kompozici nechají v co nejpřirozenější formě a v co nejvyšší míře vyniknout přírodnímu původu výrobku s veškerým tím fantastickým potenciálem, který nám lidem příroda, ve své různorodosti, přináší.

VÝROBNÍ PROGRAM

Rozpouštědlové systémy:
2k polyurethanové
Polyesterové
1k a 2k akryl - urethanové
Nitrocelulózové
Kyselinou tvrdnoucí - předkatalyzované i následně katalyzované 
1k a 2k venkovní
Ředidla, přísady, redukovadla
2k samozhášivé a nehořlavé (Třída nehořlavosti 1)

Vodouředitelné systémy:
1k a 2k vnitřní
1k a 2k venkovní
UV systémy

Napouštěcí přostředky (vodouředitelné a rozpouštědlové)
Mořidlové a lazurovací systémy s plnou tónovací podporou.

Brusné & leštící přípravky (v pevné, pastovité nebo tekuté konzistenci) pro lakované povrchy i plexisklo.

 

                    

Náš cíl

ASTRA VERNICI S.r.l. vyrábí průmyslové nátěrové hmoty na dřevo a související materiály. Velkou pozornost věnuje aplikovanému výzkumu a vývoji nových produktů s cílem dosáhnout nejlepších výsledků v povrchové úpravě dřeva, spolu s maximální péčí o ochranu životního prostředí. Mezi její zákazníky patří zejména nábytkáři, stavebně-truhlářské a tesařské firmy a ostatní dřevozpracovatelé. Dlouhodobým cílem společnosti je budovat vyspělá obchodní zastoupení s technickým a obchodním servisem nejvyšší úrovně.